Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Het Pilatespunt betreffende deelname aan trainingen, cursussen en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin des woords.

Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Het Pilatespunt. Laatstgenoemde behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Dit is de versie van September 2019. Met de publicatie van deze algemene voorwaarden vervallen alle vorige versies.

 

Artikel 2. De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak per telefoon, per mail of in persoon voor het volgen van een Pilates training.

Na een proeftraining geeft Het Pilatespunt de klant een mondelinge toelichting op de algemene voorwaarden, het lesrooster en een inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient de klant ingevuld en voorzien van een handtekening te retourneren. Deze men kan inleveren bij Het Pilatespunt 

Het lidmaatschap bij Het Pilatespunt is strikt persoonlijk voor ieder natuurlijk persoon en kan alleen worden overgedragen na goedkeuring van Het Pilatespunt

 

Artikel 3. Betaling

De tarieven staan gepubliceerd op de website van Het Pilatespunt.

Losse lessen en introductielessen kunnen naast voorafbetaling ook direct na de training contant  worden voldaan in de studio van Het Pilatespunt De klant dient het verschuldigde bedrag voor een rittenkaart in één keer te voldoen.

De betaling kan voldaan worden middels bankoverschrijving waarbij het verschuldigde bedrag uiterlijk op de datum van training op de bankrekening van Het Pilatespunt dient te staan. De klant kan ook contant betalen op de dag van training in de studio van Het Pilatespunt. Bij niet tijdige betaling brengt Het Pilatespunt  € 15,- administratiekosten in rekening.

Het Pilatespunt heeft het recht deelname van de klant aan een training te weigeren indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Vooruit betaalde lessen worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 4. Annulering door de klant

Annulering van een solo- of duosessie is kosteloos indien de klant Het Pilatespunt minimaal 24 uur vóór aanvang van de Pilates training hiervan in kennis stelt. Hieronder vallen tevens de bijbehorende afspraken van respectievelijk proef- en introductie lessen.

 

Artikel 5. Wijziging en annulering door ‘Het Pilatespunt’

Het Pilatespunt heeft het recht zonder opgave van reden trainingsdata en -tijden te wijzigen.

Het Pilatespunt heeft het recht zonder opgave van reden een training/sessie te annuleren. De gemiste sessie wordt niet in rekening gebracht.

Het Pilatespunt heeft het recht tariefwijzigingen door te voeren. Dit gebeurt hoogstens eens per jaar. De tariefwijzigingen worden tijdig aan de bestaande klanten doorgegeven en worden gepubliceerd op de website Het Pilatespunt.

 

Artikel 6. Eigen Risico en Aansprakelijkheid

Het volgen van Pilates/yoga/adem trainingen/sessies is geheel voor eigen risico van de klant.

Als de klant een blessure heeft, zwanger is of (andere) lichamelijke klachten heeft, consulteert hij/zij eerst de (huis)arts. Alleen bij een positief advies van de (huis)arts kan de klant deelnemen. De klant is verplicht Het Pilatespunt voorafgaand aan de les te informeren over zijn/haar gezondheid en fysieke gesteldheid en over eventuele veranderingen in zijn/haar gezondheid en fysieke gesteldheid.

Het Pilatespunt is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor medische aandoeningen en/of enigerlei andere vorm van lichamelijk of geestelijk letsel voor, tijdens en na de training. Dit geldt evenzo voor eventuele schade aan, verlies van of diefstal van eigendommen van de klant.

 

Artikel 7. Vastleggen van gegevens

De persoonlijke gegevens van klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden door Het Pilatespunt uitsluitend voor administratieve en trainingsdoeleinden gebruikt.

Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de klant voordoen, dient een klant deze per omgaande aan Het Pilatespunt te melden.

 

Artikel 8. Huisregels

Zorg voor makkelijk zittende kleding en wees voorzichtig met roken, geurtjes etc voor de les.

Luister naar je lichaam en neem een moment van rust als je voelt dat je dat nodig hebt. Bewaak je eigen grenzen.

Voer geen houdingen uit die pijnlijk zijn. Bij stekende pijn altijd uit de houding komen.

Vul het inschrijfformulier eerlijk in

Kom op tijd. Het pilatespunt is 10 minuten voor de les geopend. Tijdens de lessen is de deur gesloten. Er mag in de zaal niet worden gegeten. Na de les maak je de geleende mat schoon.

Zorg dat je op tijd klaar bent om Het Pilatespunt te verlaten, zodat de volgende les op tijd kan beginnen. Mobiel uit.

 

Artikel 9. Opzegging

Het Pilatespunt hanteert een maand opzegtermijn.

Dit dient schriftelijk, via Email, of Whatsapp te worden gemeld.